Documenten & downloads

Documenten


Artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Prudentio B.V. en een Opdrachtgever waarop Prudentio B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Prudentio B.V., voor de uitvoering waarvan door Prudentio B.V. derden dienen te worden betrokken.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Prudentio B.V. en zijn directie.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Prudentio B.V. en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. Indien Prudentio B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Prudentio B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Prudentio B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. Prudentio B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Prudentio B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Prudentio B.V. anders aangeeft.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Prudentio B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 1. De overeenkomst tussen Prudentio B.V. en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Prudentio B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Prudentio B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  3. Prudentio B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  4. Prudentio B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  5. Indien door Prudentio B.V. of door Prudentio B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  6. Levering geschiedt af bedrijf van Prudentio B.V.. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Prudentio B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
  7. Prudentio B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Prudentio B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Prudentio B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Prudentio B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Prudentio B.V. zijn verstrekt, heeft Prudentio B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Prudentio B.V. ter beschikking heeft gesteld. Prudentio B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Prudentio B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Prudentio B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Prudentio B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Prudentio B.V. bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Prudentio B.V. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Prudentio B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Prudentio B.V. gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Prudentio B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
  14. Indien Prudentio B.V. met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Prudentio B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Prudentio B.V.
  – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Prudentio B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
  – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. Prudentio B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Prudentio B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Prudentio B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  2. Voorts is Prudentio B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Prudentio B.V. kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Prudentio B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Prudentio B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Indien Prudentio B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Prudentio B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Prudentio B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Prudentio B.V., zal Prudentio B.V. in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Prudentio B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Prudentio B.V. anders aangeeft.
  8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Prudentio B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Prudentio B.V. op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 5. Overmacht
 1. Prudentio B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Prudentio B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Prudentio B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Prudentio B.V. of van derden daaronder begrepen. Prudentio B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Prudentio B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
  3. Prudentio B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Voorzoveel Prudentio B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Prudentio B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6. Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Prudentio B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Prudentio B.V. aangegeven. Prudentio B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
  2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  3. Prudentio B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Prudentio B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Prudentio B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Prudentio B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
  5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Prudentio B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door in het kader van de overeenkomst Prudentio B.V. geleverde blijft eigendom van Prudentio B.V. totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Prudentio B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  2. Het door Prudentio B.V. geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Prudentio B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Prudentio B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Prudentio B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Prudentio B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Prudentio B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  4. Voor het geval Prudentio B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Prudentio B.V. en door Prudentio B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Prudentio B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 1. De door Prudentio B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Prudentio B.V. kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
  2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Prudentio B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
  3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Prudentio B.V., de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Prudentio B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
  4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Prudentio B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Prudentio B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Prudentio B.V. in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Prudentio B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Prudentio B.V. opdracht gegeven heeft.
  6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Prudentio B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Prudentio B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Prudentio B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Prudentio B.V. te verschaffen, tenzij Prudentio B.V. anders aangeeft.
  8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Prudentio B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
  9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
  10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Prudentio B.V. en de door Prudentio B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Indien Prudentio B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Prudentio B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Prudentio B.V. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3. Indien Prudentio B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Prudentio B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. De aansprakelijkheid van Prudentio B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  5. Prudentio B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Prudentio B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Prudentio B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Prudentio B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Prudentio B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10. Vrijwaring
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Prudentio B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Prudentio B.V. toerekenbaar is. Indien Prudentio B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Prudentio B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Prudentio B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Prudentio B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 11. Intellectuele eigendom
 1. Prudentio B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Prudentio B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Prudentio B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Prudentio B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Prudentio B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 13. Wijziging voorwaarden
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Prudentio B.V..
  2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel | KVK-nummer: 64954498

Prudentio B.V., gevestigd aan de Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prudentio B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrek, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Prudentio B.V. verwerkt, in dien van toepassing de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@prudentio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prudentio B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens om diensten aan je te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Prudentio B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Prudentio B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Prudentio B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Prudentio B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Prudentio B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prudentio B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Prudentio B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@prudentio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Prudentio B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prudentio B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@prudentio.nl

Download

STANDAARD PRIVACY VERKLARING

Prudentio neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.

Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat wij hanteren met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, hebben wij deze privacy verklaring opgesteld. U kunt deze te allen tijde op onze website raadplegen.

Prudentio informeert over en/of adviseert over en/of bemiddelt in financiële diensten en producten. Hierbij verwerken wij veel persoonsgegevens. Die gebruiken wij bijvoorbeeld om op uw verzoek een verzekeringspolis aan te vragen of om u te vertegenwoordigen bij een verzekeraar in geval van een schade. Wij nemen onze verantwoordelijk serieus om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie;
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • om voor u te bemiddelen in financiële producten of diensten en het geven van advies over deze producten;
 • om het kunnen reproduceren van gegevens voor verzekeringsdoeleinden;
 • om bij onze dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
 • om met en voor u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om de (potentiële) klantrelatie verder uit te breiden door informatie en marketingactiviteiten;
 • om een financiële administratie te voeren;
 • om het verrichten van statistische analyses;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van uw gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen u er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Google Analytics

Via onze website wordt ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wijzigingen van ons Privacy statement

Het kan voorkomen dat we deze Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Prudentio. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten afgenomen via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Via deze website van Prudentio vindt u informatie over financiële producten en diensten en van onze dienstverlening. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Prudentio zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Prudentio niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Prudentio garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Prudentio wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Prudentio links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Prudentio worden aanbevolen. Prudentio aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Prudentio niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Prudentio en/of met Prudentio gelieerde Partners. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prudentio of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Prudentio behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Voor een goede afwikkeling van jullie scheiding is een uitgebreide inventarisatie en analyse noodzakelijk. De lijst met te verzamelen documenten treffen jullie hier aan. Om veel documenten tegelijk te verzenden kunnen jullie (bijvoorbeeld) gebruik maken van GoogleDrive, iCloud, OneDrive of van de gratis dienst van WeTransfer: https://wetransfer.com

Algemeen 

 • Kopie van de paspoorten (of ID kaarten)
 • Kopie van de huwelijksakte
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Testamenten

 

Inkomensgegevens 

 • Loonstroken van de afgelopen 3 maanden
 • Jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar
 • Jaarstukken van de afgelopen 3 jaar
 • De recentste gezamenlijke uitgebreide belastingaangifte

 

Pensioengegevens

 • PDF overzicht vanuit de beveiligde omgeving van mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD)
 • XML bestand vanuit de beveiligde omgeving van mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD)
 • Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) van alle pensioenuitvoerders (deze zijn te downloaden vanaf de website van de uitvoerder na inloggen met DigiD)

 

Benodigdheden ten behoeve van de rechtbank

(Let op recentheid documenten)  

Deze wel alvast aanvragen maar nog niet aan te leveren in deze fase.

 • Gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de akte van geboorte van ieder minderjarig kind
 • Gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte.

 

Eigen woning/ander onroerend goed 

 • Eigendomsbewijs (notariële eigendomsakte)
 • Afrekening(en) notaris
 • WOZ waarde - deze is te downloaden vanaf https://www.wozwaardeloket.nl
 • Taxatierapport of alvast een (eigen) waarde inschatting

Hypotheek 

 • Alle notariële hypotheekakten, zowel van de eigen woning als van ander onroerend goed
 • Jaaroverzichten hypotheekstanden,
 • Afrekening van de notaris

Kapitaalverzekeringen i.v.m. de eigen woning 

 • Polissen van alle kapitaalverzekeringen i.v.m. de eigen woning (meest recente waarde overzichten).

Overige kapitaalverzekeringen 

 • Polissen van alle overige kapitaalverzekeringen (meest recente waarde overzichten).

 

Lijfrentepolissen  

 • Polissen van alle lijfrenteverzekeringen (meest recente waarde overzichten).

 

Auto, caravan, motor, boot etc.  

 • Merk, type, kenteken, kilometerstand noteren en evt. bijzonderheden (schade) * Laten taxeren bij dealer en/of ANWB-koerswaarde opvragen op https://www.anwb.nl/auto/koerslijst
 • Of draai waardes van vergelijkbare auto’s uit via internet (autotrader, autotrack, autoweek, marktplaats).

 

Bankrekeningen en spaarrekeningen 

 • Overzicht van alle bankrekeningen met recente saldo informatie (zowel de rekeningen op naam van één van jullie beiden, als en/of rekeningen.

N.B.: Geen screenshots aanleveren maar afschriften downloaden. 

 

Beleggingen 

 • Afschriften en recente overzichten van alle beleggingsproducten (aandelen, fondsen etc.).

 

Spaarloonrekeningen/-regelingen en Levensloop producten 

 • Afschriften van alle spaarloonrekeningen, - verzekeringen en levensloop producten.

 

Aanspraak vakantiegeld 

 • Als je bijvoorbeeld in februari gaat scheiden, is er al een fors deel van het vakantiegeld opgebouwd. De aanspraak op vakantiegeld kan in de verdeling worden betrokken.

  

Nalatenschap/vordering uit nalatenschap/onverdeelde nalatenschap/uitsluitingsclausule: 

 • Is een naaste overleden in de afgelopen jaren, dan kan het zijn dat je een vordering hebt op de langstlevende echtgenoot van de overledene, die meestal pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende echtgenoot van de overledene. Die vordering moet gewaardeerd worden en in het kader van de verdeling mogelijk worden meegenomen. Ook kan het zijn dat iemand in jouw familie recent is overleden, terwijl de nalatenschap nog moet worden verdeeld. Ook hiervan moet je ons in kennis stellen. Soms heeft de erflater in een testament bepaald, dat alles wat wordt nagelaten, niet in enige gemeenschap van goederen etc. valt. We noemen dat een uitsluitingsclausule. Het kan dan zijn, dat een nalatenschap die je in het verleden hebt ontvangen, niet hoeft te worden verdeeld. Of misschien heb je nog recht op verrekening ten opzichte van jouw ex-partner. Verzamel alles wat betrekking heeft op nalatenschappen. Testament, evt. verdelingsakte, aanslag successierecht, et cetera.

          

Schenkingen tijdens het huwelijk gekregen? 

 • Ook schenkingen die je tijdens het huwelijk mogelijk hebt gekregen, kunnen net als nalatenschappen buiten een gemeenschap van goederen vallen, namelijk als dit bij de schenking is bepaald. Verzamel alle stukken van deze schenking.

Aanspraken op een ontslagvergoeding/smartengeld/overig privévermogen 

 • Geef ons ook de bewijsstukken van een door jou/jouw ex-partner ontvangen ontslagvergoeding/ smartengeld-uitkering/schade-uitkering/overig privévermogen.
 • Een ontslagvergoeding die tijdens het huwelijk is uitbetaald in een stamrechtverzekering/lijfrente verzekering hoeft niet altijd geheel te worden verdeeld. Verzamel de ontslagstukken en bespreek dit met ons. Voor een smartengelduitkering of schade-uitkering (bijvoorbeeld na een ongeluk) geldt, dat deze niet in zijn geheel in de verdeling hoeft te worden betrokken. Lever alle bewijs in bij ons, zodat wij hierover kunnen adviseren.

 

Inboedel 

 • Maak een zo compleet mogelijke lijst met alle te verdelen inboedelgoederen, bij voorbeeld onderverdeeld per kamer. Geef ook aan wie welk goed toegedeeld kan krijgen of doe hiervoor een voorstel.

  

Onderneming 

 • Uittreksel KvK van de onderneming(en)
 • Statuten van de BV’s - Holding(en) en werkmaatschappij(en) - VOF contract, etc.
 • Aandeelhoudersregister BV’s
 • Jaarstukken onderneming van de afgelopen 3 jaar, incl. toelichting.
 • Een waardering/eerste waarde indicatie van de onderneming/aandelen/rekeningcourant positie.

Schulden   

 • Verzamel bewijsstukken van alle schulden en lever de meest recente overzichten/afschriften in. Het gaat om alle schulden, incl. debet standen op betaalrekening, creditcard, leningen bij de banken, schulden aan postorderbedrijven, studieschulden IBG etc. Geef een omschrijving van de besteding van de gelden/de redenen van ontstaan van de schuld.

 

Heb je privé geld geïnvesteerd in een gemeenschappelijke bezitting? 

 • Stel: je hebt 5 jaar geleden een erfenis/schenking ontvangen met een uitsluitingsclausule en je hebt die erfenis gebruikt als onderdeel van de financiering van een nieuwe woning. Dan heb je bij echtscheiding ongetwijfeld nog iets te verrekenen met jouw ex- Verzamel hiervan zoveel mogelijk stukken (van de erfenis, maar ook van de investering in het gemeenschappelijk bezit). Stel ons in ieder geval op de hoogte hiervan.